For questions about all trainings, registration and feedback - tel: +359 877 963 124

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

PRIVACY POLICY

1. Данни за администратора. Основни положения.

Инспайърд Фит Стронг ООД с ЕИК 203656182, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Майстор Павел от Кримин № 5, ап. 3 (по-долу „Инспайърд Фит Стронг“) е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

АйЕфЕс ЕООД с ЕИК 202490868, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл. 2, вх. Е, ет. 5, ап. 133 (по-долу „АйЕфЕс“) е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО), като

Инспайърд Фит Стронг и АйЕфЕс са наричани по-долу заедно “Администратори” и поотделно “Администратор”.

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за потребителя/субекта и са получени от него. Адвинистраторите зачитат неприкосновеността на личния живот на субектите, от които са получили лични данни и гарантират в максимална степен защитата на личните им данни.

Целта на тази Информация за защита на личните данни е да ви информираме какви лични данни събираме, как ги използваме, с кого можем да ги споделим, какви права и решения имате относно използването на вашите лични данни и как можете да ги прегледате и промените.

2. Правно основание за обработване. Цели на обработването. Принципи.

Администраторите обработват лични данни само ако са абсолютно необходими. Целите за обработване и правните основания са

а) За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения (основание по чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните;
б) За изпълнение на нормативни задължения, приложими спрямо Администраторите (основание по чл. 6, т. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните); и
в) С изричното съгласие на субекта да предостави данните за една или повече конкретно определени цели (на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните). Гореописаните цели могат да включват:
• регистрация, активация и проследяване в приложението https://www.fitsys.co/bg за насрочване на тренировки, изпращане и получаване на информация за физически показания преди, по време на и след тренировки и режим, отбелязване на абонаменти карти и данни за проведени тренировки в рамките на договор с който и да е от Администраторите,
• получаване на известия (чрез СМС, чрез и-мейл и в чат с мобилно приложение Viber, Facebook Messenger или друго), с които да ми бъде напомняно за тренировки (индивидуални или групови), както и относно прилагането на избрана от мен хранителна и/или тренировъчна програма, и/или
• маркетинг (пазарно поведение, насочено към клиента), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);

Когато личните данни се предоставят на правно основание „изрично съгласие“, на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, предоставянето на личните данни за тази цел не е задължително и може да е по електронен път. Липсата на съгласие може да доведе до невъзможност за Адвинистраторите да отговорят по направено запитване, до отказ за сключване на договор или до прекратяването на такъв.

Инспайърд Фит Стронг и АйЕфЕс като администратори на лични данни спазват следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Обработване на личните данни

Инспайърд Фит Стронг и АйЕфЕс като Администратори извършват следните операции и обработват личните данни за следните цели:
• създаване на профил и регистрация в приложението https://www.fitsys.co/bg или друго подобно за използваните услуги – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата и такава да му бъде предоставяна, проследяване в приложението на насрочване на тренировки, изпращане и получаване на информация за физически показания преди, по време на и след тренировки, отбелязване на абонаменти карти и данни за проведени тренировки в рамките на договор с Инспайърд Фит Стронг или АйЕфЕс;
• обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
• индивидуализиращи данни (напр. име, ЕГН, адрес, електронна поща, телефон и др.) – за целите на пазарно поведение, насочено към отделното лице), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);
• проследяване на вид и срок на използваните услуги -– за целите на маркетинга, в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и с оглед изпълнението на договор
• данни, когато са необходими за сключване и изпълнение на договор или предоговорни отношения или са нормативно изисквани;
• ползваме „бисквитки“, съобразно политиката ни за „бисквитки“, която е налична на сайта на Инспайърд Фит Стронг;
• Профил на събитието. Ако участвате в събитие на Инспайърд Фит Стронг или АйЕфЕс, Инспайърд Фит Стронг или АйЕфЕс може да публикува с ваше съгласие ваша снимка в сайта ни, във Facebook или друга социална мрежа за целите на публикации относно събитието.

4. Получатели и категории получатели на лични данни:

В случаите на обработване на лични данни на основание „изрично съгласие“ или „изпълннеие на договор“ Администраторите използват услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване. Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от Администраторите и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до лични данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която субекта на лични данни се е съгласил с обработката и използването на данните.

Инспайърд Фит Стронг и АйЕфЕс не предоставят лични данни на лица извън Европейския съюз.

5. Срок за съхранение

Получените лични данни се съхраняват за следните срокове:
• за срок от 5 години – когато личните данни са получени в целите на изпълнение на договори или преддоговорни отношения. Срокът от 5 години започва да тече от по-късната от двете дати: датата кореспонденция по евентуално сключване на договор или датата на изпълнение на договор
• за съответния нормативно определен срок – ако личните данни се събират и обработват на основание изпълнение на нормативно задължение от Инспайърд Фит Стронг или АйЕфЕс;
• за срок от 3 (три) години – когато личните данни са получени за маркетинг цели, в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови)

6. Сигурност на данните

Администраторите предприемат технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на личните данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите. Полагаме всички разумни усилия, за да защитим вашата лична информация.

7. Права на субектите на лични данни

7.1 Право на информация
Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
7.2 Право на оттегляне
Ако сте дали съгласие за използване на вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини.
7.3 Право на корекция
Ако вашите данни, съхранявани от Инспайърд Фит Стронг и/или АйЕфЕс, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.
7.4 Право на изтриване и блокиране
Имате право на изтриване и блокиране на вашите лични данни, които Инспайърд Фит Стронг и/или АйЕфЕс съхраняват. Изтриването може да бъде извършено по всяко време като се свържете с нас. В общия случай вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на вашите данни. След изтриването на вашите данни повече не е възможно тяхното възстановяване.
7.5. Право на преносимост на данните
Ако изискате от нас вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.
7.6 Право на възражение
Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на базата на съгласие, в т.ч. когато данни се обработват за целите на маркетинга.
7.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране.
Инспайърд Фит Стронг и АйЕфЕс не извършват автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране. Независимо от горното, по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.
7.8 Контакт (за упражняване на вашите права като субект на данните)
При осъществяване на контакт с нас по имейл на ifs@inspiredfitstrong.com или по пощата на адрес: Инспайърд Фит Стронг ООД с ЕИК 203656182, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Майстор Павел от Кримин № 5, ап. 3, съответно АйЕфЕс ЕООД с ЕИК 202490868, със седалище и адрес на управление гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл. 2, вх. Е, ет. 5, ап. 133, съобщените данни (в т.ч. е-мейл адрес, име и телефонен номер, ако имa) се съхраняват от нас, за да отговорим на вашите въпросите и да се отзовем на вашия случай. Ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.
7.9 Право на жалба
При оплаквания имате право да подадете жалба срещу обработката на лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени права за защита на личните данни.

8. Използване на сайта на Инспайърд Фит Стронг от деца.

Ние не възнамеряваме нашите уеб сайтове или други услуги да бъдат използвани от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля, свържете се с нас ifs@inspiredfitstrong.com

9. Компетентен надзорен орган

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет адрес www.cpdp.bg, тел. 02 915 3 518

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (www.inspiredfitstrong.com и www.inspiredfitstrong.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.inspiredfitstrong.com (/bg) не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Когато бях на 3 години, баща ми ме заведе в залата по гимнастика, в Благоевград. Тогава казаха, че съм прекалено малък и не ме взеха да тренирам. Още тогава, нещо ме привлече в идеята да изследвам света с главата надолу и да се науча да стоя на ръце. Използвах всяко свободно време, за да се опитвам да правя стойки на ръце. Къщата се превърна в тренировъчна площадка и непрекъснато използвах стените, вратите, дивана като средства, които да ми помогнат да напредвам. Когато станах на 10 години, баща ми отново ме заведе в залата по гимнастика. Тогава ми казаха, че съм прекалено голям и пак ми отказаха да ме включат в тренировките. Въпреки това, аз показах на треньора, че мога да ходя на ръце, както и някои други умения, които бях усвоил. Той беше впечатлен и ме взе в отбора. От тогава, използвам тази история като източник на мотивация и вдъхновение, че отказът не е причина да спираш да вярваш в мечтите си и че никой не подозира потенциала, който имаш – от теб зависи да го развиеш и да го покажеш в удобния момент. Занимавам се с гимнастика от доста години и познавам отдадеността, трудолюбието и постоянството в детайли. Знам каква е цената на прогреса и с огромно желание помагам на другите да открият физическия си потенциал. Тялото може много, когато му показваме какво очакваме от него. Очаквам ви в IFS, където ще ви помогна да предизвикате себе си и да откриете, че за този, който има желание, възрастта не е оправдание. Никога не е късно да станеш своята най-добра версия.


Като дете се занимавах основно със спорт – бокс, баскетбол, гребане, фитнес. След завършване на училище започнах да се занимавам с вегетарианско хранене, малко след това започнах да работя като готвач в съответния бранш.

През това време тренирах основно движения от гимнастиката и гимнастически халки ,след което включих упражнения със свободни тежести.

Така големият ми интерес към спорта и тренировките ме събра със IFS и сега продължавам да се развивам.

Най-трудното нещо е да описваш себе си. Винаги изглежда повърхностно, особено когато всеки ден се откриваш отново: по-добър и по-завършен от вчера, копнеещ за още от същото. Всеки един от нас има неразгърнат потенциал, който само чака да бъде намерен. Здравият човек е движещия се човек. Най-доброто лечение е движението. Ако не помага? Увеличете дозата. В работата си всекидневно оценявам подаръкът, да извършваш елементарни движения, без болка и ограничение.

За да се задържи за по дълго време, здравето трябва да бъде добре отглеждано. Затова човек трябва да слуша тялото си. За да го чуе, трябва да го познава. Тренировките са един прекрасен начин да опознаеш себе си, да тестваш волята и да изпробваш възможностите си.

Ако досега сте вървели срещу себе си, ние държим компаса, който води до мястото където невъзможното не съществува.

Просто отнема малко повече време.

 

Аз съм нещотърсач, посветил живота си на мисията да открива себе си, да се усъвършенства и живеейки да събира парченцата от пъзела на собствената си същност, така че да дам и да получа от живота колкото се може повече. Животът ми е история, изпълнена с разбити мечти, падения, разочарования и в последствие достиганата осъзнатост, че всичко зависи от мен и че всяка една възможност може да се превърне в сбъдната реалност. Трябва само да мислим и действаме по начин, който да ни поведе по пътя към нейното осъществяване.

Най-ценните ресурси, които имаме, са времето и здравето, а тялото е инструментът, чрез който ги използваме, за да сътворяваме света, в който живеем. Посветих живота си на това да споделям себе си, мъдростта и опита, които останаха след допуснатите грешки, за да помогна на хората да открият пътя, който ще им помогне да „изобретят“ себе си наново, да възвърнат здравето си, увереността си, амбицията за живот и жаждата да реализират потенциала си.
Тренировката е репетиция за живота, тя е мястото, където на няколко квадратни метра земя можеш да изпиташ всяко едно усещане – триумф, падение, разочарование, надежда, воля, слабост, а най-после и сила. Мястото, където в контролирани условия можеш да припомниш на тялото си как да се движи правилно и как да служи в твоя полза.

Всичко, което се опитвам да постигна чрез IFS и тренировките е да помогна на хората да си върнат осъзнатостта, здравето и свободата да бъдат тези, които пожелаят- без да се съмняват!

Аз си дадох време да изобретя себе си наново! Дайте си и вие! Елате да тренирате в IFS.

Затвори