ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.inspiredfitstrong.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. „Инспайърд Фит Стронг” ООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.inspiredfitstrong.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, физически продукти и е-продукти (електронни продукти), от името на „Инспайърд Фит Стронг” ООД.
• Публикуването на условия за продажба в този сайт, има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Инспайърд Фит Стронг” ООД.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока. Отстъпка от цена на предлагана стока се извършва чрез поставяне на цената с включената отстъпка под цената без отстъпката, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• Посочване от Клиент на неверни или сгрешени адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката/поръчката, се счита за съществена причина, за да не може да се изпълни поръчката от „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез www.inspiredfitstrong.com, като в този случай „Инспайърд Фит Стронг” ООД няма задължение да изпълни поръчката при горните обстоятелства.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” на заявлението/поръчката за покупка, в случаите, когато заявлението/поръчката е попълнено правилно от Клиента.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” се задължава след получаване на заявление/поръчка от Клиента и потвърждение от „Инспайърд Фит Стронг” ООД за изпълнение на поръчката, да достави на Клиента в срок желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.inspiredfitstrong.com”.
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични във фитнес зала IFS.
• Публикуваната на сайта информация за цена, размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Инспайърд Фит Стронг” ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери или дизайн, за което не носи отговорност, различна от отговорността по Закона за защита на потребителите (по-долу ЗЗП).
• Всички продавани храни са сертифицирани със сертификат с №: 4-02480-2016 на фирма “Смарт Органик” АД. Сертификата може да се разгледа тук.
• Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

II. Права и задължения на страните. Доставка. Връщане на платени суми при отказ от договора
1. „Инспайърд Фит Стронг” ООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули, като потвърди или откаже поръчката в срок от 5 работни дни от получаването на заявление/поръчка за покупка;
• да достави поръчаните артикули в срок до 30 дни от потвърждението за изпълнение на поръчката, освен ако страните не са уговорили друго или информацията за доставка и плащане на заявената за покупка стока изрично указва по-дълъг срок за доставка;
• преди да бъде изпратен всеки физически артикул, да провери за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба, като отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори „Инспайърд Фит Стронг” ООД да не е знаело за несъответствието
• да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;
• да предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си, информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП, както и всяка друга информация, изисквана по закон;

2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес при поръчка/заявка на конкретна стока, като същите се считат за съществени елементи за договора, в т.ч. за неговото изпълнение от всяка от страните по него.
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията и уговореното за доставка и плащане на стоки и продукти;
• да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3. Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи за получаването ѝ. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за покупка, но приема стоката на доставка и се намира на посочения от Клиента адрес в поръчката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Инспайърд Фит Стронг” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов 30 дневен срок за доставка от момента на потвърждението.

4. Отказване от договора. Несъответствие, Връщане на платени суми.
Клиентът има право да се откаже от договора и заявената за покупка и доставена стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в т.ч. разходите за връщането на стоката на следния адрес на „Инспайърд Фит Стронг” ООД: гр. София, кв. Стрелбище, ул. „Мила родина“ № 36. Правото на Клиента да се откаже може да се упражни в срок от 14 дни от датата на приемането на стоката и следва да се упражни писмено (по е-мейл) или устно (по телефон). Отказът следва да е недвусмислен.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. Заявката следва да се направи в срок не по-късно от 14 дни след доставката.

5. Връщането на платени суми
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката и сумите е подадена писмено или устно на посочения от „Инспайърд Фит Стронг” ООД електронен и физически адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Инспайърд Фит Стронг” ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с представител на „Инспайърд Фит Стронг” ООД адреса, на който „Инспайърд Фит Стронг” ООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Инспайърд Фит Стронг” ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. „Инспайърд Фит Стронг” ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж, е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи съответен официален документ, удостоверяващ представителната власт.

За всички неуредени по-горе случаи се прилага ЗЗП.

III. Лични данни и бисквитки
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка/поръчка, при регистрация в уеб сайта, при покупка и с оглед изпълнение на сключен договор. С оглед горното, молим да се запознаете с политиката за защита на лични данни на „Инспайърд Фит Стронг” тук.

• В случай, че Клиентът предостави изрично съгласие, „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез „www.inspiredfitstrong.com” ще има право до оттегляне на съгласието или до изтичането на срока, даден със съгласието, да използва получени лични данни и информация за маркетинг цели, в т.ч. за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления и др.

IV. Разкриване на информацията
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез „www.inspiredfitstrong.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получило изричното писмено съгласие на Клиента за това (до датата на оттегляне на съгласието или до изтичане на срока на съгласието); или
• „Инспайърд Фит Стронг” ООД има законово задължение да предостави такава информация

V. Отговорност
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез “www.inspiredfitstrong.com” не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Инспайърд Фит Стронг” ООД.

VI. Подсъдност
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия
1. „Инспайърд Фит Стронг” ООД предоставя на своите Клиенти гаранция с всяка закупена стока – гаранционна карта, в която са упоменати гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция и задълженията по ЗЗП, „Инспайърд Фит Стронг” ООД не може да бъде отговорно за директни или индиректни вреди при ползването на стоката.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител, както и разпоредбите на ЗЗП.

VIII. Рискове от загуба и повреда. Ограничения за гаранцията
При договори, при които „Инспайърд Фит Стронг” ООД изпраща стоките на Клиента, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача/куриера, приеме стоките.

Гаранцията отпада в случаите на вина на Клиента, включително при:
1. Повреди, причина за които е Клиента и/или не може да вмени във вина на „Инспайърд Фит Стронг” ООД или самата стока, в т.ч. при неправилен транспорт, съхранение или експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. Използване на некачествени и/или неоригинални консумативи за получената стока.

IX. Допълнителни условия
„Инспайърд Фит Стронг” ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

X. Използване на „бисквитки“
„Инспайърд Фит Стронг” ООД чрез сайта www.inspiredfitstrong.com ползв „бисквитки“, като можете да се запознаете с политиката ни тук.

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (www.inspiredfitstrong.com и www.inspiredfitstrong.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.inspiredfitstrong.com (/bg) не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (www.inspiredfitstrong.com и www.inspiredfitstrong.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.inspiredfitstrong.com (/bg) не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.