For questions about all trainings, registration and feedback - tel: +359 877 963 124

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКИ В ЗАЛИ „INSPIRED FIT STRONG”
(Inspired Fit Strong Стрелбище и Inspired Fit Strong Изток)
/приети на 1.12.2016г. от АйЕфЕс ЕООД, ЕИК 202490868 (АйЕфЕс) и Инспайърд Фит Стронг ООД с ЕИК 203656182 (Инспайърд Фит Стронг)/
(заедно и поотделно наричани IFS)

I. ТРЕНИРОВКИ
1.1 Тренировката се провежда под ръководството на треньор, който разяснява упражненията и следи за правилното и безопасното им изпълнение от всеки от участниците.
1.2 Тренировката е с продължителност един час и съдържа комплекс от упражнения, подготвен индивидуално за всеки участник, съобразно преценката на треньора за нивото на физическата му подготовка, двигателни умения и индивидуалните му особености.
1.3 Треньорът има право сам да определя реалното ниво на обща физическa подготовка и умения на трениращия, ако по негова преценка то се разминава с декларираното.
1.4 По време на тренировка участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, давани им от треньора относно техниката на изпълнение на упражненията, тежест и брой повторения, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.
1.5 Участниците са длъжни да уведомят предварително треньора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.
1.6 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, за който е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.
1.7 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

II. ПЛАЩАНИЯ
2.1 Заплащането на тренировка се извършва в брой или чрез автоматично отбелязване в картата за многократни посещения.
2.2 След изтичането на срока на картата за многократни посещения, неизползваните посещения не се прехвърлят за нов период, сумата за тях не се приспада от платената цена и не се възстановява.
2.3 Картите за многократни посещения са поименни и се ползват единственно от титуляра им.
2.4 Закупуването на карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка се извършва по реда, описан по- долу.

III. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРЕНИРОВКА
3.1 Общи

3.1.1 Всеки желаещ може да резервира дата и час за тренировка, като се впише онлайн в седмичния график, изготвен от IFS.
3.1.2 Максималният брой участници в една тренировка е спрямо съответния вид тренировка. След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации не могат да се правят.
3.1.3 Резервирана тренировка в зала Стрелбище не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн седмичния график не по-късно от 24 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали вземе участие в нея.
3.1.4 Резервирана тренировка в зала Изток не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн седмичния график не по-късно от 12 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали вземе участие в нея.
3.1.5 Записванията за тренировки се отварят 168 часа преди началния час на тренировката.
3.1.6 Записванията за тренировки в IFS зала Стрелбище се затварят 12 часа преди началния час на тренировката.
3.1.7 Записванията за тренировките в IFS зала Изток се затварят 4 часa преди началния час на тренировката.
3.1.8 Ако списъкът със записани е пълен, всеки клиент може да се запише в списъка с чакащи.
3.1.9 Клиенти с карти Multisport, Sodexo Andjoy Dynamic или Sodexo Andjoy Active НЕ трябва да активират картите си в нашата система за записване.
3.1.10 Генерираното задължение при отказана резервация или НЕ явяване на резервирана тренировка се заплаща САМО в брой при клиенти с карти Multisport, Sodexo Andjoy Dynamic или Sodexo Andjoy Active.
3.1.11 Картите Multisport, Sodexo Andjoy Dynamic или Sodexo Andjoy Active НЕ покриват генерирано задължение при отказана резервирана или пропусната тренировка .
3.1.12 В случай че клиент има едно или повече неплатени задължения за плащaне на отказана резервирана или пропусната тренировка, докато не ги заплати в срок от 14 календарни дни, се СПИРА възможността му за резервиране и посещение на нова тренировка.

3.2 Списък със записани:

3.2.1 Записването в списъка със записани се извършва чрез резервиране на тренировка. Само присъстващите в списъка със записани МОГАТ да вземат участие в тренировка.
3.2.2 Отписване от списъка със записани в зала Стрелбище БЕЗ да се генерира задължение за заплащане на резервираната тренировка, може да се направи най-късно 24 часа преди началния час на резервираната тренировка.
3.2.3 Отписване от списъка със записани в зала Изток БЕЗ да се генерира задължение за заплащане на резервираната тренировка, може да се направи най-късно 12 часа преди началния час на резервираната тренировка.
3.2.4 Отписване от списъка със записани в зала Стрелбище в периода от 24 часа преди началато на резервираната тренировка и началния час на самата тренировка, генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една тренировка IFS клубна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.
3.2.5 Отписване от списъка със записани в зала Изток в периода от 12 часа преди началато на резервираната тренировка и началния час на самата тренировка, генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една тренировка IFS клубна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.
3.2.6 В случай че записан в списъка със записани не вземе участие в резервираната тренировка, се генерира задължение за заплащане на тренировката или се отнема една тренировка от IFS клубна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.3 Списък с чакащи:

3.3.1 В случай че списъкът със записани е запълнен, всеки клиент има право да се запише в списъка с чакащи. Записването в списъка с чакащи дава възможност на всеки записан в този списък да премине в списъка със записани, в случай че в последния се освободи място. Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани се извършва съгласно поредността на записването в списъка с чакащи. Записването в списъка за чакащи НЕ дава правото на присъствие на тренировка.
3.3.2 Отписване от списъка с чакащи за тренироква НЕ генерира задължение за плащане и НЕ води до отнемане на тренировка от IFS клубна карта.
3.3.3 Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани, се смята за извършено с получаването от клиента на известие по е-мейл за извършеното преминаване в списъка със записани.
3.3.4 Ако клиент е бил в списъка с чакащи и премине в списъка със записани за тренировка в периода от 12 часа преди началато на тренировката и началния час на самата тренировка, то той може да се отпише от тренировката без това да води до генериране на задължение за плащане на тренировката.
3.3.5 Ако клиент, който е бил в списъка с чакащи, но е преминал в списъка със записани за тренировка не по–късно от 12 часа преди началато на тренировката, се отпише от списъка със записани или не вземе участие в тренировката, се генерира задължение за заплащане на тренировката или се отнема една тренировка от IFS клубната карта, в случай че клиентът разполага с такава.

IV. С РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТРЕНИРОВКА ВСЕКИ ТРЕНИРАЩ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е:
4.1 Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на тренировки в зали „Inspired Fit Strong”.
4.2 Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично треньора за наличието на такива.
4.3 Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от треньора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от наблюдаващите треньори.
4.4 Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от треньора инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на упражненията, както и да се съобразява с препоръките му относно използвана тежест и брой повторения.
4.5 Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от треньора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.
4.6 Информиран и разбира, че носи отговорост за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от треньора инструкции.
4.7 Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.

V. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1. Всеки от администраторите на лични данни АйЕфЕс и Инспайърд Фит Стронг обработва лични данни на свои клиенти на основанията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (например име, ЕГН, телефон, профил в социални мрежи, снимки от събития и тренировки, и-мейл, данни от физически показатели преди, по време на и след тренировки, данни, получени във връзка с прилагането на определен хранителен режим), които данни се предоставят за следните цели:

(i) регистрация, активация и проследяване в приложението https://www.fitsys.com на насрочване на тренировки, изпращане и получаване на информация за физически показания преди, по време на и след тренировки, отбелязване на абонаменти карти и данни за проведени тренировки в рамките на договор;

(ii) получаване на известия (чрез СМС, чрез и-мейл и в чат с мобилно приложение Viber, Facebook Messenger или друго), с които да ми бъде напомняно за тренировки (индивидуални или групови), както и относно прилагането на избрана от мен хранителна и/или тренировъчна програма,

(iii) маркетинг (пазарно поведение, насочено към мен), в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации, както и публикуване на снимки в социалните мрежи от проведени тренировки (индивидуални или групови);

(iv) всички по-горе цели.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (www.inspiredfitstrong.com и www.inspiredfitstrong.com/bg) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.inspiredfitstrong.com (/bg) не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

Close Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Когато бях на 3 години, баща ми ме заведе в залата по гимнастика, в Благоевград. Тогава казаха, че съм прекалено малък и не ме взеха да тренирам. Още тогава, нещо ме привлече в идеята да изследвам света с главата надолу и да се науча да стоя на ръце. Използвах всяко свободно време, за да се опитвам да правя стойки на ръце. Къщата се превърна в тренировъчна площадка и непрекъснато използвах стените, вратите, дивана като средства, които да ми помогнат да напредвам. Когато станах на 10 години, баща ми отново ме заведе в залата по гимнастика. Тогава ми казаха, че съм прекалено голям и пак ми отказаха да ме включат в тренировките. Въпреки това, аз показах на треньора, че мога да ходя на ръце, както и някои други умения, които бях усвоил. Той беше впечатлен и ме взе в отбора. От тогава, използвам тази история като източник на мотивация и вдъхновение, че отказът не е причина да спираш да вярваш в мечтите си и че никой не подозира потенциала, който имаш – от теб зависи да го развиеш и да го покажеш в удобния момент. Занимавам се с гимнастика от доста години и познавам отдадеността, трудолюбието и постоянството в детайли. Знам каква е цената на прогреса и с огромно желание помагам на другите да открият физическия си потенциал. Тялото може много, когато му показваме какво очакваме от него. Очаквам ви в IFS, където ще ви помогна да предизвикате себе си и да откриете, че за този, който има желание, възрастта не е оправдание. Никога не е късно да станеш своята най-добра версия.


Като дете се занимавах основно със спорт – бокс, баскетбол, гребане, фитнес. След завършване на училище започнах да се занимавам с вегетарианско хранене, малко след това започнах да работя като готвач в съответния бранш.

През това време тренирах основно движения от гимнастиката и гимнастически халки ,след което включих упражнения със свободни тежести.

Така големият ми интерес към спорта и тренировките ме събра със IFS и сега продължавам да се развивам.

Най-трудното нещо е да описваш себе си. Винаги изглежда повърхностно, особено когато всеки ден се откриваш отново: по-добър и по-завършен от вчера, копнеещ за още от същото. Всеки един от нас има неразгърнат потенциал, който само чака да бъде намерен. Здравият човек е движещия се човек. Най-доброто лечение е движението. Ако не помага? Увеличете дозата. В работата си всекидневно оценявам подаръкът, да извършваш елементарни движения, без болка и ограничение.

За да се задържи за по дълго време, здравето трябва да бъде добре отглеждано. Затова човек трябва да слуша тялото си. За да го чуе, трябва да го познава. Тренировките са един прекрасен начин да опознаеш себе си, да тестваш волята и да изпробваш възможностите си.

Ако досега сте вървели срещу себе си, ние държим компаса, който води до мястото където невъзможното не съществува.

Просто отнема малко повече време.

 

Аз съм нещотърсач, посветил живота си на мисията да открива себе си, да се усъвършенства и живеейки да събира парченцата от пъзела на собствената си същност, така че да дам и да получа от живота колкото се може повече. Животът ми е история, изпълнена с разбити мечти, падения, разочарования и в последствие достиганата осъзнатост, че всичко зависи от мен и че всяка една възможност може да се превърне в сбъдната реалност. Трябва само да мислим и действаме по начин, който да ни поведе по пътя към нейното осъществяване.

Най-ценните ресурси, които имаме, са времето и здравето, а тялото е инструментът, чрез който ги използваме, за да сътворяваме света, в който живеем. Посветих живота си на това да споделям себе си, мъдростта и опита, които останаха след допуснатите грешки, за да помогна на хората да открият пътя, който ще им помогне да „изобретят“ себе си наново, да възвърнат здравето си, увереността си, амбицията за живот и жаждата да реализират потенциала си.
Тренировката е репетиция за живота, тя е мястото, където на няколко квадратни метра земя можеш да изпиташ всяко едно усещане – триумф, падение, разочарование, надежда, воля, слабост, а най-после и сила. Мястото, където в контролирани условия можеш да припомниш на тялото си как да се движи правилно и как да служи в твоя полза.

Всичко, което се опитвам да постигна чрез IFS и тренировките е да помогна на хората да си върнат осъзнатостта, здравето и свободата да бъдат тези, които пожелаят- без да се съмняват!

Аз си дадох време да изобретя себе си наново! Дайте си и вие! Елате да тренирате в IFS.

Затвори